ГАНСҮХИЙН ОЮУНБОЛД

Боловсрол , Зэрэг дэв :

Хууль зүйн бакалавр, LL.B (ХСИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Мэргэшсэн чиглэл:

  • Шүүхийн ажиллагаа
  • Лиценз ба тусгай зөвшөөрөл
  • Компанийн бүртгэл
  • Эрүүгийн эрх зүй

Мэргэжлийн туршлага :

Тэрээр тусгай зөвшөөрөл, компанийн лиценз бүртгэл, эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр мэргэшин ажиллаж, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ажиллаж мэргэжлийн туршлага хуримтлуулсан.

Оюунболд өмнө нь төрийн үйлчилгээний байгууллагад эрх зүйн мэргэжилтнээр ажиллаж байсан.