МӨНХБАТЫН ДӨЛГӨӨН

Боловсрол , Зэрэг дэв :

Хууль зүйн бакалавр, LL.B (ИЗИС, Хууль зүйн сургууль)

Мэргэшсэн чиглэл:

  • Шүүхийн ажиллагаа
  • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа
  • Үнэт цаасны эрх зүй
  • Санхүү, хөрөнгийн зах зээл

Мэргэжлийн туршлага :

Дөлгөөн хувьцаат компаниудын хувьцааны арилжаа, брокер дилер, хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаасны эрх зүйн чиглэлээр ажилласан туршлагатай. Мөн тэрээр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцож ажлын туршлага хуримтлуулсан.

Ажлын туршлага

Дөлгөөн өмнө нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт дадлагажигчаар ажиллаж ажлын туршлага хуримтлуулсан.