ОРСООГИЙН АНХБАЯР

team-member

ОРСООГИЙН АНХБАЯР

Партнер, Өмгөөлөгч

Боловсрол , Зэрэг дэв :

Хууль зүйн бакалавр, LL.B (ИЗИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль) Хууль зүйн магистр, LL.M (ИЗИС-ийн Хууль зүйн сургууль)

Мэргэшсэн чиглэл:

  • Эрүүгийн эрх зүй
  • Байгаль орчны эрх зүй
  • Хөдөлмөр хамгааллийн эрх зүй
  • Арбитр ба Шүүхийн ажиллагаа

Мэргэжлийн туршлага :

Тэрээр эрүүгийн эрх зүйн хүрээнд эрүүгийн бүх төрлийн хэрэг маргаан дээр тухайлбал, хөдөлмөр хамгааллын журмын эсрэг, өмчийн эрхийн эсрэг, нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг, байгаль хамгаалах журмын эсрэг зэрэг гэмт хэргүүд дээр 10 жил ажилласан туршлагатай.

Ажлын туршлага

Анхбаяр өмнө нь Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэст ахмад цолтойгоор мөрдөн байцаагчаар ажиллаж байсан.